Diskursanalyse: Hvordan laver man diskursanalyse

Argumentation See all

Diskursanalyse: Hvordan laver man diskursanalyse

En gennemgang af, hvordan journalister kan lave diskursanalyse.